20 lệnh SSH thường sử dụng nhất

Khi mới bắt đầu tiếp xúc với các bài hướng dẫn làm việc cùng VPS mình thật sự gặp rất nhiều khó khăn không nhớ hết nổi các dòng lệnh với SSH. Sau đây là một số lệnh mình thường sử dụng nhất xin chia sẻ cùng các bạn.

ssh-e1360792910841

Kết nối SSH

  • Làm việc với SSH mình thích Putty trên Windows hoặc Terminal (Mac and Linux)
  • VPS hoặc Hosting của bạn phải chấp nhận kết nối SSH

Một số Hosting chấp nhận việc kết nối SSH chẳng hạn như StableHost, Hostinger,… Bạn sẽ cảm thấy không thể rời xa SSH khi đã làm quen được với em nó. 😀

Ok, sau khi bạn đã kết nối thành công với SSH qua các thông số của nhà cung cấp thì chúng ta có thể bắt đầu.

ĐIỀU HƯỚNG

1. Di chuyển tới một thư mục.

cd [thư mục cần vào]

Vd:

cd wordpress

2. Di chuyển đến thư mục chính (home)

cd ~

3. Quay trở ra thư mục bạn vừa chọn

cd ..

4. Quay trở lại thư mục bạn vừa ở đó

cd -

Vd: Bạn đang ở thư mục root và bạn truy cập vào thư mục cd /home/web/ bạn có thể trở lại thư mục root ngay bằng dòng lệnh trên.
5. Hiển thị đường dẫn thư mục hiện tại

pwd

6. Hiển thị file và thư mục có trong thư mục hiện tại

ls

7. Xem thông tin, dung lượng của file, thư mục có trong thư mục hiện tại

ls -alh

8. Thoát khỏi SSH

exit

QUẢN LÝ FILE

9. Copy và đổi tên file trong SSH

cp [filename] [new filename]

Vd: bạn đổi tên file.jpg thành file2.jpg

cp file.jpg file2.jpg

Vd: bạn copy file.jpg đến thư mục “hinhanh”

cp file.jpg hinhanh/file.jpg

Vd: bạn copy và đổi tên

cp file.jpg hinhanh/file2.jpg

10. Di chuyển và đổi tên file trong SSH

mv [old filename] [new filename]

Vd: di chuyển file đến thư mục “hinhanh”

mv file.jpg hinhanh/file.jpg

Vd: di chuyển đến thư mục và đổi tên file

mv file.jpg hinhanh/file2.jpg

Lưu ý: file gốc sẽ bị xoá khi bạn thự hiện lệnh di chuyển

Vd: di chuyển thư mục “hinhanh” sang thư mục “quangcao”

mv hinhanh/ quangcao

Vd: di chuyển thư mục “hinhanh” trở ra thư mục ngoài

mv hinhanh/ ..

11. Xoá file

rm file.jpg

12. Xoá thư mục

rm -rf hinhanh

13. Xoá tất cả file trong thư mục hiện tại

rm *

14. Xoá tất cả file trong thư mục hiện tại có đuôi mở rộng

rm *.extension

Vd: bạn cần xoá tất cả các file có phần mở rộng là .jpg

rm *.jpg

15. Copy tất cả file ở thư mục hiện tại đến thư mục khác

cp -r [directory] [new directory]

16. Tạo thư mục mới

mkdir [folder name]

Vd: Tạo thư mục “hinhanh”

mkdir hinhanh

17. Tìm đoạn text trong file

grep [text] [filename]

Vd: tìm “lamnotes” trong file index.php

grep lamnotes index.php

18. Phân quyền file hoặc thư mục

chmod [permission type] [file/folder name]

Vd: Gán quyền 777 cho file wp-config.php

chmod 777 wp-config.php

Vd: Gán quyền admin cho thư thục public_html

chown -R admin:admin public_html
[alert-note]Số đầu tiên là cho chủ sở hữu thứ hai của nhóm, và ba cho tất cả mọi người.
7 = Read + Write + Execute
6 = Read + Write
5 = Read + Execute
4 = Read
3 = Write + Execute
2 = Write
1 = Execute
0 = All access denied[/alert-note]

19. Tải về và giản nén (cần hệ thống hỗ trợ)

wget [đường dẫn tập tin]

Vd:

wget http://wordpress.org/latest.zip
unzip [file.zip]

Vd:

unzip latest.zip

20. Nén tất cả file và thư mục hiện tại

tar -vcf [tên file sau khi nén.tar] .

Giải nén

tar -vxf [tên file.tar]

Kết thúc, đây là những lệnh mình thường sử dụng, chúc anh em vui vẻ. Bài viết dành cho newbie các pro có lệnh nào thường dùng hãy chia sẻ bằng cách để lại comment bên dưới nhé!